voorwaarden | Weerwerk

algemene verkoopsvoorwaarden voor groep Weerwerk V2301

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GROEP WEERWERK

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle entiteiten van Groep Weerwerk, te weten Weerwerk vzw, Weerkracht vzw en Buurt en co vzw vanaf 23 januari 2023. Voorwaarden voor 23 januari kan je hier vinden. 

1.      ALGEMEEN.  

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen Groep Weerwerk en haar klanten en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard wanneer ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.    

2. OFFERTE/AANBIEDING.

2.1. Alvorens een offerte uit te brengen zal Groep Weerwerk zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen. De klant heeft de plicht om deze informatie te verstrekken aan Groep Weerwerk.

2.2. Alle offertes zijn schriftelijk en vrijblijvend. Ze gelden voor een periode van 30 dagen tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.

2.3. De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden.

2.4. Groep Weerwerk is slechts aan de offerte gebonden indien deze door de klant, binnen de genoemde termijn van 30 dagen, schriftelijk werd aanvaard door ondertekening van een gemachtigd persoon en na de bijgaande betaling van een eerste voorschot zoals bepaald in offerte, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.

2.5. Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is Groep Weerwerk niet gebonden aan de offerte, tenzij de afwijkingen door Groep Weerwerk schriftelijk werden aanvaard.

2.6 Iedere offerte is vergezeld van de algemene voorwaarden waarvan de klant dient te bevestigen bij gelegenheid van aanvaarding van de offerte, dat hij kennis genomen heeft van de algemene voorwaarden en dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt.

UITVOERING VAN WERKEN.

3.1. Groep Weerwerk voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst.

3.2. De klant verbindt er zich toe voor de aanvang van de werken aan Groep Weerwerk een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke zijn aangegeven. Indien een dergelijk plan niet werd overgemaakt aan Groep Weerwerk, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortspruitende kosten aan te rekenen.

3.3. Indien het plan niet werd overhandigd, of incorrecte of onvolledige informatie verstrekt werd, kan Groep Weerwerk onmogelijk aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder andere mest-, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gas(olie)leidingen – citernes, elektriciteit-, telefoon-, TV-, internet-, en waterleidingen, funderingen, gevels, muren, gebouwen (deze lijst is geenszins limitatief).

3.4. De klant heeft tevens de verplichting om alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen op vraag van Groep Weerwerk.

3.5. Bij de uitvoering van de werken zal Groep Weerwerk toezien op de verwijdering van afval- en reststoffen. De kosten en taksen ingevolgde het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van materialen, afvalstoffen, afbraakmaterialen en dergelijke tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de werken zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen tussen partijen in de offerte.

3.6. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen steeds in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien deze wijziging een prijsstijging met zich meebrengt, zal Groep Weerwerk de klant daarover inlichten.

3.7. Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annuleren van een bestelling of enige schadevergoeding.

3.8. Groep Weerwerk behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.  

4. LEVERINGEN.

4.1. Alle leveringen door Groep Weerwerk zijn apart te betalen, voor zover deze niet zijn opgenomen in een offerte voor de uitvoering van een werk, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor het vervoer, de verwerking en/of het aanbrengen van het geleverde goed.

4.2. Groep Weerwerk staat in voor de levering van de goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de offerte.

4.3. Het risico m.b.t de geleverde goederen wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering.

4.4. Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging van de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich elders voor rekening van Groep Weerwerk te bevoorraden, of Groep Weerwerk te verplichten goederen te leveren van een andere leverancier.

4.5. Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk in onderling overleg. De eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend. Na het plaatsen van de officiële bestelling worden de verbruiksgoederen gereserveerd bij de leveranciers. Alle aanpassingen van de verbruiksgoederen/materialen na de officiële bestelling zijn onder voorbehoud. De meerprijs die kan ontstaan door de verbruiksgoederen/materialen te wijzigen zijn ten laste van de klant.

4.6. Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.    

5. BEËINDIGING VAN DE WERKEN.

5.1. Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de klant mededeling is gedaan.

5.2. Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaats vinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor de niet geleverde goederen of de niet geleverde prestatie.  

6. PRIJS.

6.1. De voor de werkzaamheden verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte van Groep Weerwerk. Tenzij anders vermeld, zullen BTW en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd.

6.2. Een indicatieve prijsopgave (richtprijs/raming) door Groep Weerwerk houdt geen offerte in en Groep Weerwerk behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien.

6.3. Groep Weerwerk behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en/of kostenstijgingen (inclusief, maar niet beperkt tot kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid, overheadkosten, …), de toename of heffing van belastingen en taksen en de schommelingen van de wisselkoersen. De index die Groep Weerwerk daarbij zal hanteren is de gezondheidsindex.

6.4. Groep Weerwerk behoudt zich het recht voor tijdens de onderhandelingen over een prijsaanpassing waarvan sprake sub 6.3 en alsdan geen akkoord kan worden bereikt, haar lopende verbintenissen op te schorten en zelfs eenzijdig te beëindigen.    

7. BETALINGSMODALITEITEN.

7.1. In geval van uitvoering van werken gespreid over meer dan één maand gebeurt de betaling van de prijs in schijven in evenredigheid met wat werd uitgevoerd.

7.2. De prijs van de meerwerken, die niet in de offerte werden opgenomen, wordt mee opgenomen in de laatste factuur na oplevering.

7.3. De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur van Groep Weerwerk. Groep Weerwerk behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn zonder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden.

7.4. Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

7.5. Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 8,5% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen ten laste van de klant. Wanneer Groep Weerwerk zijn verplichtingen niet nakomt is de klant, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

7.6. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

7.7. Bij niet-betaling van één of meerdere facturen heeft Groep Weerwerk het recht, na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten en desnoods te beëindigen.

7.8. Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot het inschakelen van een incassobureau zullen de kosten van dit incassobureau kunnen verrekend worden op de debiteur.

7.9. Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot een gerechtelijke invordering, zijn de gerechtskosten niet begrepen in deze schadevergoeding.

7.10. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.

7.11. Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen door Groep Weerwerk.

7.12. Bij annulatie van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire en niet te verminderen schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling of ontbonden overeenkomst.

8. KLACHTEN.

8.1. Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan Groep Weerwerk. Iedere klacht dient duidelijk omschreven te zijn zodat Groep Weerwerk de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is.

8.2. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden heeft behandeld. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking van het gebrek gemeld te worden.

8.3. Het indienen van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichting.    

9. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID.

9.1. Enkel van toepassing voor groenwerkzaamheden: afgestorven planten worden éénmalig gratis vervangen in het plantenseizoen volgend op de uitvoering van de werken. Indien de afsterfte van planten te wijten is aan droogte of nalatigheid in de verzorging of onderhoud, zijn de kosten ten laste van de klant.

9.2. In geen geval kan Groep Weerwerk verantwoordelijk gesteld worden voor het onkruid dat in een nieuw gezaaid grasveld voorkomt. Bij de aanleg van een gazon is Groep Weerwerk tevens geenszins verantwoordelijk voor klimatologische omstandigheden na de inzaai van het terrein, zoals maar niet beperkt tot zware regens of windvlagen, die de groei van het gazon verstoren. Kosten voor het herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant.

9.3. Schade aan elektronische installaties, beregeningscomputers of pompen kan niet worden verhaald op Groep Weerwerk, wanneer deze schade het gevolg is van trillingen, storingen op het elektriciteitsnet, chemische stoffen, stralingen, verkeerde handelingen van de klant of overmacht.

9.4. In geval van gebreken in het geleverde goed zal de klant enkel aanspraak kunnen maken op vervanging door de gelijkwaardig goed zonder verdere schadevergoeding.

9.5. Groep Weerwerk garandeert niet dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant ze aanwendt, ook al heeft ze kennis van dat doel.

9.6. Groep Weerwerk is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de klant. De aansprakelijkheid van Groep Weerwerk voor eigen tekortkoming of voor tekortkomingen van haar aangestelden of medewerkers is beperkt voor de gevallen en binnen de grenzen van de verzekeringspolis die Groep Weerwerk daaromtrent heeft afgesloten. Op eerste verzoek van de klant is een exemplaar van deze verzekeringswaarborg ter beschikking. Groep Weerwerk zal bij verzuim niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor economisch verlies, verlies van een opportuniteit of elk bijzonder, onrechtstreeks verlies.

9.7. Groep Weerwerk is niet aansprakelijk voor verzakkingen in de door haar aangelegde verharde plaatsen zoals opritten, paden en dergelijke, indien de verzakkingen te wijten zijn aan zwaar verkeer van de klant of derden.

9.8. De eventuele aansprakelijkheid van Groep Weerwerk is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de waarde van de geleverde goederen. 9.9. De klant vrijwaart Groep Weerwerk voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant toerekenbaar is.  

10. OVERMACHT.

10.1. Groep Weerwerk kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht.

10.2. Onder overmacht worden, onder meer doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken , vertragen of zelfs onmogelijk maken.  

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

11.1. Groep Weerwerk behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen, schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van Weerwerk VZW en mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van Groep Weerwerk.  

12. GELDIGHEID.

12.1. De mogelijke nietigheid van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overeenkomst of de andere bedingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

13. TOEPASSELIJK RECHT/RECHTSGEBIED.

13.1. Op elke overeenkomst tussen Groep Weerwerk en haar klant is het Belgische recht van toepassing. 13.2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst tussen Groep Weerwerk en haar klant zullen uitsluitend berecht worden enerzijds door de rechtbanken gelegen binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep Gent en anderzijds door het hof van beroep van Gent. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren.

Weerwerk in Antwerpen, Gent en Roeselare

Klik op een van onze sites en ontdek hoe wij u kunnen helpen.